18/7/2019 Musique d’aujourd’hui pour piano et marimba

Tsubasa Tanaka : Alchimie Cellulaire pour Piano (2017)
Philippe Hurel : LoopsIV pour marimba (2005)
Toshi Ichiyanagi : Paganini Personal Marimba et Piano (1982)
Tsubasa Tanaka : Etude in Interval Scale {5,6,7} pour Marimba (2013/2019)
Keita Matsumiya : Shitatari pour piano hybride (2019) création mondiale

Piano Yukiko Miyazaki
Marimba Akiko Shimada
Electronique Keitq Matsumiya

Organisation : Festival du 30e anniversaire de la KitaKyusyu Music Association
Lieu : Salle Kurosaki Hibishin, Ville de Kitakyusyu