Shitatari pour piano hybride

Festival du 30e anniversaire de la Kita Kyusyu Music Association

Tsubasa Tanaka : Alchimie Cellulaire (2017 pour Piano)
Philippe Hurel : LoopsIV (2005 pour marimba)
Toshi Ichiyanagi : Paganini Personal (1982 Marimba et Piano)
Tsubasa Tanaka : Etude in Interval Scale{5,6,7} (2013/2019 pour Marimba)
Keita Matsumiya : Shitatari (2019 pour piano hybride)

Piano Yukiko Miyazaki
Marimba Akiko Shimada
Electronique Keita Matsumiya